• globe

Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth

Address

RASHTRIYA AYURVEDA VIDYAPEETH (National Academy of Ayurveda) Dhanvantari Bhavan, Road No.66, Punjabi Bagh (West), NEW DELHI – 110 026.

Call

Phone: 011-25229753; 25228548;

Fax: 011-25229753

Email

E-mail: ravidyapeethdelhi[at]gmail[dot]com