Filling up the post of Director, Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (RAV), New Delhi